Lustrace - Podmínky

Lustrace – Smluvní podmínky

Pokud chcete, případně pokud to stanovy Vaší firmy vyžadují, můžete se společností Sokordia, s.r.o. uzavřít písemný smluvní vztah.

Níže jsou rámcové smluvní podmínky a dodatek pro službu Lustrace. Pokud máte zájem o smlouvu pro jiné typy lustrací (např. pro exekutorské úřady či speciální nastavení), kontaktujte nás.

Rámcová smlouva o poskytování softwarových služeb

1. Objednatel:
Jméno či název společnosti:
se sídlem/místem podnikání:
zapsán v:
IČ: , DIČ:

dále jen „objednatel“

a

2. Poskytovatel:
obchodní společnost Sokordia, s.r.o. 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle C, vložce číslo 64409 
se sídlem: Antonínská 564/18, 602 00, Brno - Veveří 
IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088
bankovní spojení: 4888311001/5500
jejíž jménem jedná Mgr. Martin Šárfy, jednatel 
dále jen „poskytovatel“  
společně také „smluvní strany“

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

rámcovou smlouvu o poskytování softwarových služeb

1. Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat a udržovat softwarové služby Sokordia specifikované v dodatcích této smlouvy.

1.2. Není-li uvedeno jinak, jsou služby poskytovány formou webového rozhraní, přičemž uživatelé se do systému přihlašují pomocí přístupových účtů zřízených dle pokynů objednatele poskytovatelem.

1.3. Předmětem smlouvy je dále zajišťovaní potřebné podpory a rozvoje služeb, a to na základě objednávky vystavené objednatelem.

2. Článek II. - Povinnosti poskytovatele a objednatele

2.1. Poskytovatel se zavazuje, že bude služby poskytovat s náležitou odbornou péčí, v souladu se všemi platnými právním předpisy a nejnovějšími technickými poznatky v oboru.

2.2. V případě poruchy systému vzniklé na straně poskytovatele je poskytovatel povinen provést opravu nejpozději do 5 pracovních dnů v případě poruchy ode dne, kdy byl objednatelem o existenci závady informován.

2.3. Poskytovatel může být o existenci závady informován telefonicky nebo e-mailem. V případě telefonického upozornění je zapotřebí ještě dodatečné e-mailové potvrzení.

2.4. Poskytovatel nezaručuje dostupnost služby, dojde-li k následujícím skutečnostem:

 • Výpadek internetového připojení u objednatele.
 • Výpadek webových služeb třetích stran, využívaných pro provoz služeb Sokordia.
 • Ukončení poskytování služby třetí stranou nebo taková významná změna pravidel přístupu ke službám třetí strany, které neumožňují provoz poskytovaných služeb.

2.6. Poskytovatel je dle ustanovení §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. povinen umožnit objednateli odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

2.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním loga a hrubé charakteristiky obchodní spolupráce v mezích ustanovení § 504 NOZ v rámci svých propagačních materiálů.

2.8. Poskytovatel se zavazuje po zapracovávat po upozornění objednatelem do poskytovaných služeb úpravy vyplývající z případných změn legislativy.

2.9. Objednatel je povinen používat službu v souladu s platnými předpisy, pokyny poskytovatele a dle požadavků a parametrů webových služeb třetích stran. Objednatel není oprávněn službu ani žádnou její část zpřístupňovat jakoukoliv formou třetím osobám.

3. Článek III. - Ochrana dat a informací

3.1. Veškeré datové soubory procházející technickými zařízeními poskytovatele jsou majetkem objednatele a údaje v nich obsažené podléhají povinnosti mlčenlivosti dle ve smyslu § 31 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů, případně ve smyslu § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel není oprávněn tyto soubory ani žádnou část z nich uchovávat, poskytnout jakékoliv třetí osobě a to ani státním institucím s výjimkou samotného odeslání dat třetím stranám dle povahy služby, v rozsahu definovaném v dodatku o softwarové službě. Jestliže poskytovatel poruší tuto povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody, přesahující výši smluvní pokuty.

3.2. Poskytovatel se zavazuje učinit a průběžně vyhodnocovat a aktualizovat veškerá technická a bezpečnostní opatření potřebná k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému vzdálenému přístupu třetích osob k veškerým datům objednatele uloženým na serveru, jakož i k jejich neoprávněné změně, zničení či přenosům.

3.3. Smluvní strany se zavazují, že během trvání smlouvy a dále během 2 (dvou) let po jejím ukončení uchovají v tajnosti veškeré další informace, než jsou upraveny v předchozích ustanoveních tohoto článku smlouvy, které získají po dobu trvání této smlouvy nebo její realizace, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se smluvních stran, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy.

4. Článek IV. - Zpracovávání a ochrana osobních údajů (GDPR)

4.1. Poskytovatel se zavazuje přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále Nařízení), přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování osobních údajů předaných objednatelem i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Nebude-li poskytovatel z jakýchkoli důvodů moci zajistit dodržování zákonných povinností či pokyny objednatele, zavazuje se o tom objednatele neprodleně informovat.

4.2. Poskytovatel nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího souhlasu objednatele.

4.3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele (včetně předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím) a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti poskytovateli uloženy přímo právním předpisem. Poskytovatel se dále zavazuje nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

4.4. Poskytovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Poskytovatel se zavazuje proškolovat své zaměstnance a další případné zástupce, kteří zpracovávají osobní údaje, o jejich povinnosti (trvající i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.5. Poskytovatel bude objednateli bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností správcovských povinností objednatele, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů dle čl. 33 Nařízení, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 Nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Nařízení a povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 Nařízení, a že za tímto účelem poskytovatel zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje objednatele.

4.6. Poskytovatel se zavazuje neprodleně oznamovat objednateli veškeré případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům.

4.7. Poskytovatel po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním osobních údajů na žádost a dle potřeb objednatele všechny tyto osobní údaje vymaže, anebo je vrátí objednateli a vymaže existující kopie.

4.8. Poskytovatel poskytne objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené objednateli právními předpisy. Poskytovatel dále umožní audity či inspekce prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověří.

4.9. Poskytovatel poskytne bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví objednatel, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností objednatele spojených s ochranou osobních údajů a jejich zpracováním.

5. Článek V. - Kvalifikovaný elektronický certifikát

5.1 Objednatel poskytovateli za účelem podepisování údajů může dle povahy služby poskytovat svůj kvalifikovaný elektronický certifikát, vydaný v souladu s požadavky zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

5.2 Poskytovatel se zavazuje kvalifikovaný elektronický certifikát využívat pouze v souladu a v rozsahu se specifikací jednotlivých služeb a zajistit jeho ochranu před možným zneužitím, jak ze strany zaměstnanců, tak třetích osob. Jestliže poskytovatel poruší tuto povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody, přesahující výši smluvní pokuty.

6. Článek VI. – Odměna

6.1. Cena za poskytování jednotlivých softwarových služeb je specifikovaná v dodatcích ke smlouvě dle článku 1.1.

6.2. Není-li uvedeno jinak, objednatel má povinnost hradit cenu předem před vlastním užíváním služby na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy pod variabilním symbolem shodným s IČ objednatele, a to ve výši v jaké uzná objednatel za vhodné, vždy však tak, aby platba plně pokryla celou cenu požadované služby.

6.3. Poskytovatel má povinnost objednateli vystavit daňový doklad nejpozději do 2 měsíců od obdržení zálohy na užívání služby, a to v elektronické podobě ve formátu PDF zajištěné proti možnosti pozměnění (el. certifikátem, heslem apod). Objednatel souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, jeho předáním, zpřístupněním i uchováním v této formě. Nebude-li daňový doklad obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů od jeho obdržení poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6.3. V případě objednání individuálních služeb je cena případného dalšího rozvoje systému trvalého charakteru na základě objednávky objednatele:

 • Implementace: 849,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetdevět korun českých) za hodinu dle počtu skutečně vykázaných hodin.
 • Údržbový poplatek za rozšíření systému: 5 % z ceny implementace měsíčně.
 • Jiné vícepráce na základě objednávky objednatele: 849,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetdevět korun českých) za hodinu.

6.4. V případě objednání individuálních služeb se cena případného výjezdu do provozovny/sídla objednatele z důvodu na straně objednatele sjednává na 2.000,- Kč.

6.5. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit poskytovateli každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. Tím není dotčen nárok poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

6.6. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

7. Článek VII. - Zprovoznění služby, odpovědnost za vady

7.1. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit službu v součinnosti s objednatelem nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy. Bude-li poskytovatel v prodlení se zprovozněním služby déle než 5 dnů, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Zákonné možnosti odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčeny.

7.2. Zprovozněním služby se rozumí zejména nastavení počátečních parametrů, zřízení a předání objednateli údajů pro přístup do webového rozhraní služby a proškolení odpovědných osob objednatele v používání služby formou telefonické asistence.

7.3. Součástí dodávky služby je srozumitelná uživatelská a případně provozní dokumentace.

7.4. Objednatel se tímto vzdává vůči dodavateli náhrady škody, která mu v budoucnu vznikne v důsledku porušení povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy, a to ve výši překračující částku úplaty uhrazené dodavateli dle této smlouvy, s výjimkou škody způsobené úmyslně.

7.5. Za věcnou správnost využívání služeb, zpracovávaných údajů či dokumentů odpovídá objednatel.

8. Článek VIII. - Trvání a ukončení smlouvy

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a počíná běžet ode dne podpisu smluvními stranami.

8.2. Smlouva může být ukončena dohodou nebo na základě písemné výpovědi smluvní strany, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.3 Výpovědní podmínky dle odstavce 8.2. se vztahují i na jednotlivé dodatky, není-li v nich stanoveno jinak.

8.4 Platnost dodatků pro jednotlivé služby se automaticky ukončuje ke dni, kdy končí objektivní podmínky umožňující provoz služby, zejména když služba nemůže být dále poskytována z důvodů na třetí straně, případně změna legislativy další užívání neumožňuje.

9. Článek IX. - Závěrečná ustanovení

9.1. Změny nebo doplnění této smlouvy, včetně jejích příloh vyžadují formu písemného nebo elektronického dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

9.2. Dodatky ve smyslu článku 1.1 této smlouvy, specifikující softwarové služby, mohou mít formu prosté elektronické zprávy.

9.3. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

9.4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

9.6. Strany s touto smlouvou souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 15. červen 2024.

________________________________________________ ________________________________________________
Sokordia, s.r.o., za kterou jedná jednatel
Mgr. Martin Šárfy

Dodatek ke smlouvě o poskytování softwarové služby Lustrace

1. Objednatel:
Jméno či název společnosti:
se sídlem/místem podnikání:
zapsán v:
IČ: , DIČ:

dále jen „objednatel“

a

2. Poskytovatel:
obchodní společnost Sokordia, s.r.o. 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle C, vložce číslo 64409 
se sídlem: Antonínská 564/18, 602 00, Brno - Veveří 
IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, bank. účet: 4888311001/5500
jejíž jménem jedná Mgr. Martin Šárfy, jednatel 

dále jen „poskytovatel“  
společně také „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek o poskytování služby Lustrace CEE a dalších rejstříků.

1. Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Služba definovaná v tomto dodatku se týká lustrace osob v Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR (dále jen CEE) a dalších rejstříků.

1.2. Poskytovatel se zavazuje objednateli pro její využívání poskytnout službu umožňující vzdálený přístup.

2. Článek II. - Specifikace lustrovaných rejstříků

2.1. Služba Lustrace umožňuje zobrazovat informace (lustrovat) z databáze systému Centrální evidence exekucí Exekutorské komory ČR vedené dle vyhlášky č. 329/2008 Sb (dále jen CEE) a dalších rejstříků.

2.2. Pro přístup do CEE Exekutorské komory se používá přístupový účet poskytovatele.

2.3. Služba informuje o exekucích vedených proti zadané množině osob, a to ve dvou variantách dotazu – dotazem na základní přehled (seznam) exekucí nebo dotazem na detail zvolené exekuce.

2.4. Pro základní přehled exekucí osoby objednatel pro každou osobu zadá jméno, příjmení a datum narození nebo IČ osoby.

2.5. Výstupem základní varianty je k jednotlivým osobám uveden počet exekucí a ke každé exekuci její spisová značka, datum zahájení exekuce a identifikátor detailu.

2.6. Při dotazu na detail exekuce je na vstupu uveden identifikátor detailu, výstupem jsou pak podrobnosti o exekuci, zejména penežitou povinnost (částku) exekuce.

2.7. Výstupem dotazu je také PDF výpis potvrzující lustraci v CEE EK.

2.8. Služba Lustrace umožní objednateli dále zobrazovat informace z následujících rejstříků:

 • Centrálny register exekucií – Centrálny register exekúcií SR
 • Adresa dlužníka – Pro osobu zadanou jménem a příjmením dohledá možné adresy pobytu
 • Bydlení – Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy
 • Doklady - neplatné doklady –
 • Facebook.com –
 • ISIR – Insolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců
 • Jednání – databáze soudních sporů právnických osob
 • Obchodní rejstřík – Výpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH
 • Osoba ČÚZK – Zjištění, zda osoba má nemovitost
 • RUIAN – Ověření a oprava adresy
 • Živnostenský rejstřík –
 • Řízení – Katastrální řízení
 • Obchodný vestník SR – Konkruzy a likvidácie fyzických a právnických osôb
 • Veřejný dlužník – vyhledávání v různých zveřejněných seznamech dlužníků
 • Vozidla - dohledání vozidel EXCRV –
2.9. Specifikace rejstříků, jejich vstupní a výstupní parametry jsou uvedeny na stránkách http://ispis.cz/lustrace/popis

2.10. Seznam provedených lustrací a jejich výstupů je uchováván po dobu zadanou objednatelem v nastavení služby.

3. Článek III. - Vzdálený přístup ke službě

3.1. Službu je možno využívat vzdáleně pomocí webové služby https://ispis.cz/lustrace, pomocí přístupových údajů předaných objednateli s podpisem smlouvy.

3.2. Služba umožňuje provádět jednotlivé nebo hromadné lustrace přes webový formulář nebo přistupovat pomocí aplikačního rozhraní.

3.3. U hromadných lustrací je objednatel povinen vkládat tabulku ve formát MS Excel obsahující sloupce: RefNo, Jmeno, Prijmeni, Narozen, IC, Nazev, případně další dle technické specifikace jednotlivých rejstříků.

3.4. Technické informace pro využívání aplikačního rozhraní jsou uvedeny v technické příručce na stránkách poskytovatele.

4. Článek VI. – Odměna

4.1. Cena za dotaz se sjednává:

 • u rejstříku Centrální evidence exekucí na 25 Kč bez DPH za dotaz, 15 Kč,- za každý další dotaz nad 8000 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku Centrálny register exekucií na € 1 bez DPH za dotaz, € 0,40,- za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku Adresa dlužníka na 1,50 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Bydlení na 5 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Doklady - neplatné doklady na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Facebook.com na € 0,08 bez DPH za dotaz, € 0,04,- za každý další dotaz nad 1000 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku ISIR na 1 Kč bez DPH za dotaz, 0,50 Kč za každý další dotaz nad 500 dotazů v kalendářním měsíci
 • u rejstříku Jednání na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Obchodní rejstřík na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Osoba ČÚZK na 3 Kč bez DPH za dotaz, 2 Kč za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním měsíci
 • u rejstříku RUIAN na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Živnostenský rejstřík na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Řízení na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Obchodný vestník SR na € 0,05 bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Veřejný dlužník na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Vozidla - dohledání vozidel EXCRV na 1 Kč bez DPH za dotaz

4.2. Cena je splatná formou záloh před vlastním užíváním služby na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy, s variabilním symbolem identickým s identifikačním číslem (IČ) objednatele, přičemž výši a periodu placení záloh volí objednatel dle svých potřeb.

4.3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání částky na náš účet.

4.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnit povinnosti ze smlouvy vyplývající, pokud není objednatelem zaplacena záloha v odpovídající výši.

5. Článek V. - Zprovoznění služby, odpovědnost za vady

5.1. Objednatel prohlašuje, že je s funkcionalitou služby seznámen a že službu přebírá ve zprovozněném stavu.

5.2. Zákazník má právo na vrácení uhrazené ceny služby, pokud dojde při zpracování požadavku k chybě a nedojde k zobrazení výsledku lustrace.

5.3. Objedatel se s Poskytovatelem dohodli tak, že povinnost k náhradě újmy, kterou by Poskytovatel způsobil Objednateli porušením svých povinností vyplývajících z tohoto dodatku omezují částkou 50.000,- Kč. Toto omezení se netýká újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6. Článek VI. - Závěrečná ustanovení

6.1. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 15. červen 2024.

________________________________________________ ________________________________________________
Sokordia, s.r.o., za kterou jedná jednatel
Mgr. Martin Šárfy
Smlouvu přes schránku zkopírujte do MS Word, 2x vytiskněte a podepsanou zašlete na adresu sídla uvedém ve smlouvě. Obratem Vám bude jedna kopie vrácena zpět. Případně, pokud máte el. certifikát, můžete nám poslat smlouvu elektronicky podepsnaou na email info@sokordia.cz, vrátíme Vám ji rovněž elektronicky podepsanou.

K uzavření smlouvy však dochází už faktickým používáním služby! Společnost Sokordia, s.r.o. se tímto zavazuje plnit smlouvní podmínky i bez písemného podpisu smlouvy.

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us