iSpis CRM - Vlastnosti

Inkaso pohledávek

Systém iSpis.cz je sofistikovaný a robustní informační systém pro inkaso pohledávek.

Jsou podporovány různé kategorie pohledávek - od běžné správy přes mimosoudní vymáhání až po soudní fázi, a všechny kroky jejich zpracování:

 • je možné případy hromadně nahrávat
 • rozesílat dlužníkům přednastavené výzvy
 • párovat platby přijaté na bankovní účet
 • hlídat splátky dle splátkových kalendářů
 • generovat úkoly pro operátory a dohlížet na ně
 • a nepřeberné množství dalších funkcí...

Díky snadné konfigurovatelnosti, komponentové architektuře modulů a pružnému modelu vývoje naše společnost nabízí další snadné rozšiřování přesně dle Vašich požadavků, zaměření či obchodní strategie.

Klíčové přednosti systému

 • intuitivní ovládání a bohaté možnosti automatizace dílčích kroků
 • uživatelsky jednoduché nastavení a tvorba šablon pro komunikaci
 • integrované další on-line služby (veřejné databáze, služby třetích stran)
 • moderní modulární architektura zaměřená na flexibilitu a škálovatelnost
 • reporting a sledování klíčových výkonnostních charakteristik vymáhání
 • plně customizovatelná business logika systému

Funkcionalita systému

 • podpora všech fází správy a vymáhání pohledávek
 • evidence případů: osob, úkolů, pohledávek, splátkových kalendářů, plateb
 • párování příchozích plateb, e-mailů, telefonátů, datových zpráv
 • automatické i ruční zasílání SMS, e-mailů či dopisů dle šablon
 • propojení se službou telefonní ústředny a management telefonistů
 • kontrola splátek, rozesílání upomínek, účtování úroků a nákladů vymáhání
 • kompletní podpora soudní fáze vymáhání pohledávek (e-PR, datové zprávy)
 • propracovaný skóring, skip tracing a lustrace v Centrální evidenci exekucí
 • vytváření prioritizovaného plánu obvolávání dlužníků
 • evidence nemovitostí a zasílání upozornění při změně ve výpisu z katastru
 • notifikace o změnách stavů insolvenčních a soudních řízení
 • možnost ad hoc statistického prozkoumávání dat a tvorby reportů
 • součástí portál pro věřitele a portál pro dlužníky pro on-line platbu

Příklad koloběhu zpracování případů

V prvním kroku systém umožňuje případy dané kategorie hromadně nahrát pomocí MS Excel tabulky.

Během procesu vymáhání pak případ prochází různými stavy. Ty je možno podrobně konfigurovat dle požadované obchodní logiky, nicméně ve výchozím nastavení se u kategorie mimosoudního vymáhání jedná o stavy:

Kontaktování - ověření doručitelnosti SMS a e-mailů, telefonát(y)

Kalendář - s dlužníkem bylo domluveno zaplacení dluhu či splátkový kalendář

Prodlení - dlužník neuhradil přislíbenou splátku dluhu

Soud - předání AK k soudnímu vymáhání, následuje změna kategorie případu

Dohledávání Podvod Návštěva Insolvence Ověřování - další možné stavy

Uzavřeno - případ se vrací věřiteli, ze systému se přesune do archivu

Systém rozeznává logiku jednotlivých stavů - např. během Kontaktování automaticky rozesílá přednastavené SMS a e-maily, u Kalendáře hlídá, zda byla provedena přislíbená platba a pokud ne, případ automaticky překlápí na stav Prodlení (a generuje úkol "volat" pro operátory) apod. Celková logika systému vychází z obchodních potřeb klienta a je nastavena jemu přesně na míru.

Systém sám hlídá, zda doba trvání nějakého stavu nepřesahuje povolené limity, např. pokud je stav 5 dnů v Prodlení, je upozorněn příslušný operátor, pokud je v Prodlení 10 dnů, je upozorněn management.

Mimosoudní vymáhání

V mimosoudní fázi inkasa je systém zaměřen na automatickou intenzivní komunikaci s dlužníkem, sledování plnění domluvených závazků a na efektivní organizaci práce operátorů:

 • podpora různých druhů, fází a stavů vymáhání, procesní workflow
 • propojení se službou telefonní ústředny dle nastavených parametrů a priorit
 • odesílání e-mailů a SMS dle zadané šablony, kontrola doručení
 • jednoduché vkládání údajů z případů barevným zvýrazněním (vyžlucením) názvu údaje
 • podpora matematiky, podmíněných výrazů a opakování v šablonách
 • automatické párování příchozích e-mailů od dlužníků
 • call-scripty pro telefonisty, evidence odpovědí ve strukturované podobě
 • evidence úkolů různých typů a priorit, podpora procesu jejich zpracování
 • podpora volání dlužníkovi hned po úspěšném doručení SMS nebo otevření e-mailu
 • volba dalšího kroku v procesu podle reakce dlužníka na krok předchozí

Dále systém umožňuje automatický import příchozích plateb z bankovních účtů, jejich párování, eviduje domluvené splátkové kalendáře, hlídá jejich splatnost, či umožňuje napojení na soudní fázi vymáhání.

Systém dle údajů v systému dále generuje úkoly pro jednotlivé operátory (dle jejich pracovního zařazení) do jednotné fronty k vyřízení (služba Inbox). Operátor tak každý den přehledně vidí, co je potřeba vyřídit a postupně úkoly řeší. Do tohoto centralizovaného místa se zařazují např. naplánované telefonáty, neuhrazené splátky, příchozí e-maily či SMS, příchozí datové zprávy z úřadů, nespárované platby, insolvenční řízení, apod.

Je tak možný dohled managementu na proces plnění pracovních úkolů a stav zpracování dílčích fází vymáhání.

Skóring dlužníků

 • inteligentní práce s údaji osoby (RČ, IČ, validace adresy, oslovení)
 • deduplikace osob a adres, hledání shodných kontaktů mezi případy
 • rejstříky: CEE exekuce, CRE SK, RŽP, ČÚZK, ISIR a mnohé další
 • scóring adresy dle RUIAN, databáze azylových domů, ghet, úředních adres
 • dohledávání profilů dlužníků na Facebooku, fotografie dlužníka u případu
 • monitor insolvencí,
 • dohledávání na úředních deskách exekutorů, zda není hledán Policií ČR apod.

Komunikační kanály

Systém umožňuje jak hromadně tak automatizovaně komunikovat s dlužníkem různými cestami:

 • SMS zprávy: možnost odesílat přes zvolenou bránu nebo použitím naší služby odesílání SMS za vysoce výhodné ceny díky hromadným slevám.
 • E-mail: SendGrid nebo Google řešení zabezpečující vysokou propustnost bez označování e-mailů za spam. Hlídání doručení a otevření e-mailů.
 • Dopisy: odesílání prostřednictvím České pošty či jiných specializovaných společností, díky čemu je zajištěna kompletní služba přípravy dopisů včetně barevného tisku a obálkování za minimální ceny.
 • Telefonie: integrace systému prediktivního vytáčení, příchozí a odchozí hovory, plánování hovorů, párování na případy.

Soudní fáze

Služba dále obsahuje funkcionalitu pro zajištění soudního vymáhání pohledávek.

 • kompletní systém pro správu advokátních spisů moderním způsobem
 • odesílání předžalobních výzev, evidence PDF podacích lístků
 • podávání EPR, ČTÚ a EPP formulářů na základě šablon
 • generování hromadných ABO příkazů pro úhradu soudních poplatků
 • služba přeposílání datových zpráv na e-mail, jejich dlouhodobá archivace
 • zatřizování datových zpráv, rozeznávání více než 70 druhů datových zpráv
 • automatický zápis nařízených soudních jednání do kalendáře (včetně adresy)
 • zjišťování stavu soudního řízení, INS řízení, EX řízení (pouze IS Evolio)
 • automatizované stahování doložek právních mocí k vydaným rozsudkům či e-PR
 • generování návrhů na nařízení exekuce, komunikace s exekutorským úřadem
 

Get Started Today

© 2009-2019. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088,
Terms of Service       Privacy Policy       Contact Us